Przepisy

Przepisy Zezwolenia na wycinkę nie trzeba uzyskać jeżeli drzewa lub krzewy rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W niektórych przypadkach konieczne jednak będzie zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa. Dotyczy to drzew, których obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Pełny katalog sytuacji, kiedy prawo zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia określa Art. 83f ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
Kary
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
3) zniszczenie drzewa lub krzewu;
4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa;
5) usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu;
6) usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia.

Uiszczenie kary następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie wymierzenia kary stała się ostateczna.
Cięcia pielęgnacyjne drzew:
możemy usunąć jedynie do 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa! Oczywiście istnieją od tego odstępstwa:

– usuwanie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

– utrzymanie uformowanego kształtu korony drzewa;

– wykonanie specjalistycznego zabiegu celu przywrócenia statyki drzewa;